کمپرسور پمپ 50 - 51

در اينجا نوع جديدي از کمپرسورهاي دوار معرفي ميگردد. در طراحي اين کمپرسور از لوب هاي دوار 50-51 دندانه استفاده شده است. اين کمپرسور از نوع جابجائي مثبت با فرايند پليتروپيک نزريک به ايزوترم ميباشد. در فرايند فشرده سازي سيال گازي ، گاز به محض وارد شدن به ناحيه انتقال با يک مبدل حرارتي در تماس ميباشد و گرماي توليد شده از طريق مبدل حرارتي دفع ميگردد. به اين ترتيب دماي گاز اختلاف زيادي به دماي محيط نخواهد داشت.

مزایا:

lotustavana circleامکان فشرده سازي گاز بیش از 60 بار در يک مرحله فشرده سازي.
lotustavana circleفشرده سازي عاري از روغن.
lotustavana circleقابليت کنترل ميزان فلو با فشار ثابت.
lotustavana circleقابليت کمترل سطح فشار با فلوي ثابت.
lotustavana circleدوران نرم و آرام .
lotustavana circleقابليت طراحي در سطح وسيعي از ظرفيت ها.
lotustavana circleبه راحتي فابل تبديل به کمپرسور_پمپ براي جابجائي مايعات و سيالات دوفازي (مايع و گاز).