موتور احتراق داخلی 24 - 25

در اينجا يک موتور دوار ديزل را معرفي ميکنيم.
اين سامانه شامل لوب هاي دواري است که با نام لوب هاي دوار 24-25 معرفي گرديد.
اين موتور داراي 25 سلول دوار ميباشد که توسط اين لوب ها ايجاد گرديده است. اين موتور شبيه يک موتور ديزلي با 25 سيلندر است که البته داراي مزيت هائي نيز ميباشد.  اين موتور به چهار منطقه اصلي تقصيم ميگردد:
A – منطقه فشرده سازي هواي سوخت.
B – محل تزريق سوخت پر فشار.
C – منطقه انفجار و انبساط.
D – منطقه تخليه و پاکسازي گازهاي حاصل از سوخت. در اين سه عمل تواما انجام ميگردد . يکي پاکسازي سلول ها از گاز هاي حاصل از سوخت ، ديگري خنک سازي لوب ها با هواي محيط و تامبن هواي سوخت. اين فرايند توسط يک توربوشارژر که با فشار ناشي از تخليه سوخت که با انقباظ سلول هاي دوار صورت ميگيرد، انجام ميشود.

مزایا:

lotustavana circleنيازي به سامانه هاي تنظيم ندارد.
lotustavana circleچون در فرايند عملکرد اين سامانه شتاب  jerk  و تکانه هاي شديد و جود ندارد لذا دوران شافت به نرمي انجام ميگردد.
lotustavana circleفرايند ديزل را ميتوان به راحتي به فرايند جرقه اي تبديل نمود.

عملکرد موتور

 1. براي راه اندازي موتور از يک استارتر استفاده ميشود.
 2. در شرايط  اوليه فضاي محصور بين دندانه ها و کيسينگ ، هوا با شرايط محيطی محبوس است.
 3. در فرايند استارت ، هواي محبوس شده در ناحيه تراکم (A)  ، متراکم ميگردد و دماي آن نيز بالا ميرود د به  اين ترتيب هواي سوخت تامين ميگردد. اين فرايند بعد از راه اندازي اوليه نيز ادامه خواهد يافت به اين ترتيب براي تزريق هواي مورد نياز براي سوخت نيازي به سوپاپ هوا نيست.
 4. سوخت ( گازوئيل) با فشاري بيش از فشار هواي سوخت ازطريق مجراي تزريق سوخت در ناحيه (B ) به سلول در حال گذر از اين ناحيه تزريق ميشود. سطح جانبي و بيروني دندانه هاي هر لوب مانند اسلايد ولو عمل نموده و با گذر از روبروي دهانه تزريق سوخت، اين دهانه را باز و بسته ميکند و براي کنترل تزريق سوخت نيازي به سوپاپ سوخت نيست.
 5. هر سلول در هنگام عبور از ناحيه  مرگ بالائي ( B ) شروع به انبساط نموده و تا ناحيه مرگ  پاييني ( K ) ادامه ميابد. در ابتدای انبساط هر سلول، مخلوط هوا و سوخت منفجر ميگردد.
 6. با اين انفجار فشار داخل سلول شديدا بالا رفته و سلول تحت فشار ، با قدرت و سرعت زياد لوب ها را ميچرخاند تا فشار حبس شده آزاد شود.
 7. با ادامه يافتن اين فرايند، موتور، استارت شده و استار تر متوقف و از شافت جدا ميگردد.
 8. در ادامه لوب ها که با قدرت ميچرخند، سلول ها به ترتيب وارد ناحيه  مرگ پاييني (K ) شده و از دهانه خروج، گاز سوخته شده عبور ميکند.
 9. در هنگام عبور سلول ها از دهانه خروج گاز، بخشي از گاز تحت فشار ، بعد  از عبور از توربوشارژر( G )  و چرخاندن آن ، از طريق اگزوز( E )  خارج ميشوند.
 10. با دوران توربوشارژر ( G ) هواي تميز توسط توربوشارژر( G ) تامين و از طريق منيفولد ( I )  به ناحيه شستشو و خنک سازي ( D )  تزريق ميگردد و همچنين از اين طريق هواي مورد نياز براي سوخت نيز تامين ميگردد.
 11. باقي مانده گاز سوخته شده وارد ناحيه شستشو (D)  شده و در اين ناحيه نه تنها توسط هواي تميزشستشو ميگردد بلکه با قدرت بيشتري به طرف توربوشارژر ( G )  فرستاده شده و آن را می چرخاند و سپس از طريق اگزوز (  E) به اتمسفر رانده ميشود.
 12. درهنگام کارکرد موتور، بدنه موتور توسط سيال خنک کننده که از طريق مسير ورودي ( F ) وارد و بعد از خنک سازي بدنه از طريق مسير ( H ) خارج و بعد از تبادل حرارتي در يک مبدل حرارتي اين چرخه ادامه ميابد.
 13. اين فرايند ماداميکه شرايط احتراق مهيا باشد، ادامه ميايد.