لوب های دوار 80 - 79 دندانه

در اینجا جفت لوب های دوار با هندسه کاملا جدید ارائه شده است. هر یک از این لوب ها با فرایند خاصی از گوی های کروی تراشیده شده اند. لوب ها با زاویه مشخصی با هم جفت میشوند و در این حالت تمامی دندانه های متقابل با هم مماس میباشند. تعداد دندانه های لوب ها در یک دندانه با هم اختلاف دارند. لوب بزرگتر 81 دندانه و لوب کوچکتر 79 دندانه دارد. با جفت شدن لوب ها 81 فضای خالی بین دندانه ها ایجاد میگردد. با دوران لوب ها حول محور خودشان ، فضاهای خالی نیز دوران مینمایند و حجم فضا های خالی (سلول ) در هر نیم دور از حد اکثر به حداقل و بلعکس تغییر میکند و در اثنی دوران ذایل نمیشوند.

مزایا:

lotustavana circleقابليت ايجاد يک جابجائي مثبت را براي سيالات.
lotustavana circleنسبت حجم DDC به حجم TDC حدود 36 واحد است.
lotustavana circleدوران نرم و بدون لرزشي دارد.
lotustavana circleقابليت طراحي به عنوان کمپرسور، پمپ و موتور احتراق داخلي را دارد.